Merivalkaman säännöt

1.   
Merivalkamassa on oikeus nousta maihin, kulkea ja oleskella sekä käyttää satamalaitteita ainoastaan yhdistyksen jäsenellä sekä sellaisen veneen miehistöllä, jossa on mukana yhdistyksen jäsen.


2.   
Osoituksena siitä, että veneellä ja miehistöllä on oikeus ankkuroida tai rantautua Merivalkamaan, tulee veneessä olla nostettuna joko seuran lippu tai viiri. Veneen tunnistamiseksi sen nimen tulee olla selvästi näkyvissä myös rannalta käsin.


3.   
Yhdistyksen jäsen voi tuoda Merivalkamaan vieraaksi yhden ystävänsä veneen miehistöineen, ei kuitenkaan juhannuksena tai muiden yhdistyksen järjestämien tapahtumien aikana.


4.   
Kaikki veneet, joissa on moottori, rantautuvat käyttäen moottoria ja lepuuttajat on asetettava valmiiksi ennen rantautumista. Vene on kiinnitettävä hyvin ja siten, ettei se estä toisten veneiden
saapumista ja lähtöä satamasta. Veneen päällikön on varauduttava myös sääolosuhteiden muuttumiseen ja ryhdyttävä hyvissä ajoissa kiinnityksen sekä veneen sijainnin osalta sellaisiin toimiin, ettei muil-
le veneille tai satamalaitteille aiheudu vahinkoa. Satamaan tulevia veneitä on aina autettava niin kiinnityspaikan valinnassa kuin myös veneen kiinnityksessä. Kohteliasta on, että pienet veneet eivät varaa
isoille veneille sopivia paikkoja, mikäli pienelle veneelle on läheisyydessä niille sopiva paikka. Peräpoijuihin saa kiinnittää korkeintaan 10 tonnin painoisen veneen. Uuden tulijan on huolehdittava siitä,
etteivät samaan poijuun aikaisemmin kiinnittyneet veneet kolhiudu rantaan säätämällä kiinnitysköydet oikeisiin kireyksiin.


5.   
Jäsenten on huolehdittava siitä, että Merivalkaman vieraskirjaan tehdään asianmukaiset merkinnät selvästi: päiväys, veneen nimi sekä miehistön nimet ja viimeiseksi lähtöaika. Vieraskirjaa säilytetään grillikatoksen postilaatikossa.


6.   
Merivalkama on tarkoitettu matkapurjehdussatamaksi, jossa yhtäjaksoinen oleskelu on rajoitettu viideksi vuorokaudeksi.  Moottorin tai generaattorin käyttö lataukseen satamassa on kielletty. Radiota, radiopuhelimia ja muita äänentoistolaitteita tulee käyttää siten, että ne eivät häiritse toisia venekuntia tai ympäristöä.  Hiljaisuus alkaa klo 23.00.


8.   
Satama-alueella on varottava aiheuttamasta häiritsevää aal lokkoa. Sataman edustalle ankkuroidun veneen tulee pimeän aikana käyttää ankkurivaloa.


9.   
Jokaisen kävijän tulee suojella yhdistyksen omaisuutta, sekä noudattaa hyvää järjestystä ja siisteyttä. Jätteiden vienti maihin tai upottaminen satama-alueelle sekä kemiallisen käymälän tyhjentäminen saaren käymälöihin on kielletty.


10.   
Saaren kasvillisuutta ja linnustoa on kaikin tavoin suojeltava ja vaalittava. Puiden kaato on ehdottomasti kielletty.


11.   
Yhdistyksen satamassa on koirat ja kissat pidettävä aina kytkettyinä ja veneen päällikön on huolehdittava siitä, ettei lemmikkieläimistä aiheudu haittaa tai häiriötä muille venekunnille.


12.   
Ylämökki on yhteinen kokoontumispaikka ja se on jokaisen jäsenen käytettävissä saapumisajankohdasta riippumatta. Yöpyminen ylämökissä ja saunassa on kielletty. Saunassa noudatetaan voimassa olevia saunasääntöjä.

 
13.   
Tulenteko on sallittu vain siihen varatulla paikalla. Poistutta essa saarelta on huolehdittava siitä, että tuli on kaikissa tulisijoissa ja grilleissä varmasti sammunut. Grillin tuhkat tyhjennetään tuhkalle varattuun astiaan.


14.   
Poistuttaessa saarelta on huolehdittava siitä, että ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu ohjeiden mukaan. Tuuletusluukut on jätettävä auki.


15.   
Metsästys, samoin kuin muukin ampuma-aseiden käyttö, on saarella ehdottomasti kielletty. Virvelöinti ja onkiminen on satamassa sallittu, mutta se ei saa aiheuttaa häiriötä tai vaaraa muille satamassa olijoille.
Meritie ei vastaa vahingoista, jotka saattavat aiheutua poijujen tai muiden satamalaitteiden puutteellisuuksista, siirtymisistä tai niiden pettämisistä. Mikäli poijun havaitaan siirtyneen, rikkoutuneen tai muiden satamalaitteiden vahingoittuneen, on havainnosta viipymättä ilmoitettava Merivalkaman saari-isännälle. 17.     Jos jäsen toteaa yhdistyksen sääntöjä tai määräyksiä rikotun, on asianomaiselle heti  huomautettava asiasta. Mikäli annettu huomautus ei auta tai rikkomus on vakava, asiasta on ilmoitettava Merivalkaman saari-isännälle tai yhdistyksen toimihenkilölle.


18.   
Merivalkaman saari-isännät ja Meritien hallitus voivat antaa lisäksi erityismääräyksiä tarvittaessa.


MERIVALKAMAN SAUNASÄÄNNÖT


1.   
Saunavaraukset merkitään saunavarauskirjaan. Saunavaraus on aina merkittävä kirjaan riippumatta siitä, onko satamassa muita veneitä. Kirjaan merkitään selvästi päivämäärä, ajankohta, jäsennumero, veneen nimi. Saunavarauksen voi tehdä ainoastaan satamaan kiinnittyneen tai satama-alueelle ankkuroituneen veneen miehistö omalle venekunnalleen. Satamassa oleva ei voi tehdä etukäteen varausta myöhemmin satamaan saapuvan puolesta.


2.   
Saunamaksuista päättää vuosittain seuran hallitus.


3.   
Saunamaksut maksetaan alasaunan pukuhuoneessa olevaan lippaaseen tai myöhemmin Meritien pankkitilille.


4.   
Saunomisaika on yksi tunti venekuntaa kohti. Saunomisajaksi ei lasketa kylmän saunan lämmitysaikaa.


5.   
Lämmittäjän on tarpeen mukaan tyhjennettävä tulipesät tuhkasta ja pestävä lauteet. Tuhkat laitetaan sitä varten varattuun astiaan.


6.   
Löylyvetenä käytetään joko sadevesitynnyreistä, porakaivosta tai veneen vesisäiliöstä saatavaa vettä. Meriveden käyttö löylyvetenä on kielletty. Saunomisen jälkeen saunatilat on siivottava ja varmistettava,
että seuraaville saunojille riittää löylyä ja lämmintä vettä. Saunovan venekunnan on pilkottava vähintään käyttämänsä määrän verran puita.


8.   
Illan viimeinen saunoja jättää tuuletusikkunat ja ovet auki, jotta sauna kuivuu kunnolla.