Meritie ry säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka.

Yhdistyksen nimi on Meritie ja sen kotikunta on Espoon kaupunki.

2 §

Kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi

3 §

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää jäsenistönsä venetuntemusta sekä vesillä liikkumisen tietoja, taitoja ja mahdollisuuksia. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää kursseja ja käytännönharjoituksia sekä kilpailuja

– pyrkii aktiivisesti yhteistoiminnassa muiden vastaavien yhdistysten ja alan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa luomaan ja varmistamaan mahdollisuudet jäsenistölle mahdollisimman laajaan vesiympäristön jatkuvaan käyttöön

– voi hankkia omistukseensa tai käyttöönsä purjehdus- ja veneurheilun sekä veneilyn harjoittamiseen tarkoitettua välineistöä sekä satama- telakointi- ja rantautumisalueita tarpeellisine laitteineen ja kiinteistöineen.

4 §

Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, perhejäseniä, nuorisojäseniä, juniorijäseniä, kunniajäseniä tai kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jonka voidaan toiminnallaan odottaa edistävän yhdistyksen toiminnan tarkoituksen toteutumista.

Perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä varsinaisen jäsenen avio- tai avopuolison. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Perhejäsen on vapautettu liittymismaksun suorittamisesta.

Nuorisojäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 25-vuotiaan henkilön. Nuorisojäseneltä ei peritä liittymismaksua, jos hän siirtyy nuorisojäseneksi oltuaan juniorijäsen.

Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden päätyttyä, jolloin hän täyttää 24 vuotta.

Juniorijäseneksi hallitus voi hyväksyä alle 19-vuotiaan henkilön. Juniorijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta. Juniorijäsen siirtyy nuorisojäseneksi sen vuoden päätyttyä kun hän täyttää 18 vuotta. Juniorijäsen on vapaa liittymismaksusta.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on erittäin huomattavalla tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapaa liittymis- ja jäsenmaksusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

5 §

Liittymis- ja jäsenmaksut sekä muut maksut.

Liittymis- ja jäsenmaksuista päättää vuosittain yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen kokous voi päättää myös muista erikseen nimetyistä jäseniä velvoittavista maksuista, kuten vartiorikemaksusta.

6 §

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneet maksunsa, joihin hän on sitoutunut, yhdistykselle toimintavuoden loppuun saakka

7 §

Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen jos hän laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. Jos rikkomus on lievä, hallitus voi antaa varoituksen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vedota seuraavaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Kokous voi yksikertaisella äänten enemmistöllä kumota hallituksen erottamispäätöksen.

8 §

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus johon kuluu puheenjohtaja (kommodori) varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, siten että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.

Erovuoroisuuden tasaamiseksi jäsen voidaan valita myös vuodeksi. Puheenjohtajan vastuualueisiin kuuluu seuran talouden ja toiminnan valvonta sekä yhteydet muihin seuroihin, järjestöihin sekä viranomaisiin. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varamiehenä ja valvoo seuran jaostojen toimintaa.

Hallitus määrittelee keskenään jäsenten vastuualueet. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenis-tä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 §

Toimihenkilöt ja jaostot

Hallitus ottaa yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa jaostoja hoitamaan eri tehtäviä. Jaostojen toimintaa varten hallitus vahvistaa niiden toimintasäännöt.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

11 §

Tili ja toimintakausi

Yhdistyksen tili ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

12 §

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella Meritien ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

13 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 40 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä, jonka äänivaltaa ei ole säännöissä rajoitettu, on yksi ääni.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kanta.

14 §

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. esitetään toimikautensa päättäneen hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

15 §

Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1–4 kuten vuosikokous

 5. vahvistetaan tulo ja menoarvio perusteluineen sekä

liittymis-, jäsen-, ja muiden mahdollisten jäseniltä perittävien maksujen suuruudet. (vrt 5 §)

6. valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

7. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

8. valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

9. käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma alkavalle toimintakaudelle

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 §

Yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

17 §

Ohjesäännöt

Hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous vahvistaa yhdis-tykselle tarpeen mukaan ohjesääntöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnia- ja ansiomerkkejä koskevat säännöt.

18 §.

Veneluettelo

Yhdistyksen veneluetteloon voidaan merkitä vain yhdistyksen jäsenen vuosittaisessa katsastuksessa hyväksytty vene. Yhdistyksen lippua saa käyttää vain veneluetteloon merkityn veneen omistaja.

19 §

Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 §

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa vähintään kolmen kuukauden välein pidettävässä kokouksessa molemmissa vähintään neljän viidesosan (4/5) äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkaustuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla purkamisesta päättävän kokouksen määräämin keinoin.

Kategoria(t): Yleiskuvaus. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.